advertisement
Cổ Long Kiếm 1.2

Cổ Long Kiếm 1.2

Mod Information of Cổ Long Kiếm free install

Game Name Cổ Long Kiếm
Package Id com.vtcmobile.colongkiem
Rating 4.9 ( 6834 )
MOD Size 478M
Requirement 5.0 and up
Added Date January 11, 2022
Installs 50,000+

Description of Cổ Long Kiếm MOD APK (Unlimited Money/Coins) Free For android

Latest version of Cổ Long Kiếm is 1.2, You can download Cổ Long Kiếm MOD Unlimited Money directly on apkdebit.com. Over users rating a average 4.9 of 10.0 by 6834 users about Cổ Long Kiếm Apk App download. More than 50,000+ is playing this app/game right now.

Get It On: Google Play

Với phúc lợi “độc nhất vô nhị” mà bạn không tìm được ở bất cứ đâu đó chính là được “Cấp Vốn Tu Luyện” chỉ cần đăng nhập Cổ Long Kiếm đã ưu ái tặng thẻ nạp hơn 41 triệu châu ngọc tương ứng trị giá 50 triệu đồng. Free ngay V15 kết hợp kích hoạt thẻ nạp chơi 130 phút ngày đầu mở SV cam kết lên V30.

Cùng khám phá cốt truyện feel theo gameplay, Cổ Long Kiếm chính là “Bảo vật Tam Giới” trấn giữ tiên vực, sức mạnh uy vũ vô song. Cổ Long không lòng vòng, thôi mời các hạ tham khảo cụ thể bên dưới:

TOP TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC:
1. Cấp vốn tu luyện – FREE VIP 30 kích hoạt thẻ nạp trải nghiệm tối đa
Nói không điêu ngoa đăng nhập ngay là lần lượt nhận free VIP 15, 3000 Đan tăng cấp kỵ và sủng, hàng loạt thẻ nạp tích lũy dần hơn 41 triệu châu ngọc.

2. Vô số hoạt động ưu ái dân cày – Ngũ phái anh em chọn class nào?
Phúc lợi được cấp sẵn thì chăm chỉ mới đạt bức phá nhé anh em, săn BOSS cày ảo hóa, cày thẻ nạp, trang bị xịn, đá bộ,…. cùng vô số hoạt động cày khác bày ra trước mắt.

Ngũ phái tương khắc, 5 class tương ứng với 5 hệ Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Chọn class theo sở thích theo sở trường và chiến thôi.

3. Thời trang ảo hóa săn boss ê hề
Thông qua hoạt động săn Boss và cày chay, anh em dễ dàng nhận nhiều ảo hóa xịn, thời trang phong cách theo concept bắt mắt.
Tọa Kỵ đa dạng theo sở thích từ ngầu đến đến chất cổ điển hay kỵ đôi cho các couple ngao du chốn Tiên Hiệp

4. Quá đã với hơn 21 tính năng bang hội
Bang Hội hơn 21 tính năng hoàn thiện trải nghiệm tối đa: Thí luyện bang, Nuôi thánh thú, Tiên Đế Truyền Thừa, Triệu hồi Boss, Boss tuần…. giúp anh em “lên đỉnh” trong mỗi trận PK đồng lòng điển hình:
– “Boss tuần” cả bang cùng hợp lực tiêu diệt, hạ gục boss cả bang sẽ nhận được quà, những người tham gia có thể nhận quà x2
– Hay hoạt động “Săn Côn”: anh em hợp lực săn Côn để thu thập nhiều trang bị hiếm, sau đó đem đấu giá và chia sẻ trong bang.

5. Kết hôn FREE – 3 phần lãng mạn 7 phần sinh lời
Yêu đương không tính phí, kết nghĩa mua 1 tặng 1, thậm chí nhanh tay còn có cơ hội nhận hoàn trả 100%! Kết duyên nam – nam, nữ – nữ! U là trời, đây là sự kiện hiếm có được xây dựng ở Cổ Long Kiếm. Team hủ nữ, đam mỹ bơi hết vô đây này. Ở đây cân tất!

6. 50+ Đồng hành tương trợ [R -> SSR]
Hơn 50 loại Thánh Linh được tích hợp với một chức năng riêng:
– Như một vị cứu tinh của các nhân vật, Thánh Linh giúp: treo máy, luyện cấp, sử dụng khi PvP, PvE, săn Boss, thêm rương quà tặng, buff thành viên Bang, …
– Thậm chí nếu bạn nuôi dưỡng càng nhiều Thánh Linh thì càng mạnh chứ không nhất thiết chỉ sử dụng được 1 loại thôi khi ra trận

7. Đại chiến liên server đoạt Ma Kiếm – Làm chủ Thiên Hạ
Cuối cùng, cày bừa chăm chỉ cùng phúc lợi dọn sẵn là để bước vào trận Đại chiến đoạt Cổ Long Kiếm chưa từng có. Đây là cuộc chiến của các Bang, mau chóng xây dựng bang hội vững mạnh để tham gia đại chiến Tiên Vực ngay bây giờ nào các huynh đài.

8. Game có dung lượng nhẹ
Không nóng máy cũng không kén máy. Đây là cam kết từ nhà phát hành!
Nếu tạm dừng tắt máy khi đang chơi thì lúc mở lên sẽ vào đúng nhiệm vụ anh em đang dừng, không cần phải thoát và load từ đầu. Tôi đảm bảo các anh em sẽ hài lòng với sự tinh tế này.

Một số tính năng thú vị khác:
Hoạt động Kỳ Ngộ cày cấp nhanh chóng
Cảnh giới để tham gia các tính năng và hoạt động level cao
Tự tạo chiến đội tham gia Đấu Đỉnh Phong
“Tiên Điện” PK 1vs1 giành ngôi vị Chí Tôn
….
Cam kết Update liên tục với lộ trình dài hạn!!

Với những gì Cổ Long Kiếm xây dựng và phát triển toàn diện cho một hệ thống gameplay đồ sộ. Hy vọng sẽ mang đến sự lựa chọn và trải nghiệm tốt nhất cho anh em. TẢI GAME CHIẾN NGAY!
With a “unique” benefit that you can’t find anywhere is “Cultivation Funding” just log in, Co Long Kiem has favored a recharge card with more than 41 million pearls of equivalent value. 50 million dong. Free immediately V15 combined with activating the recharge card for 130 minutes on the first day of opening SV commit to V30.

Explore the plot feel according to the gameplay, Co Long Kiem is the “Treasure of the Three Realms” guarding the fairyland, with unparalleled strength and power. Co Long does not go around, please refer to the details below:

TOP SPECIAL FEATURES:
1. Cultivation funding – FREE VIP 30 activates the maximum experience recharge card
It’s no exaggeration to log in now to receive free VIP 15, 3000 Dan to increase the level of cavalry and grace, and a series of cards to accumulate more than 41 million pearls.

2. Countless activities favoring farmers – Which class would you choose from the Five sects?
The benefits are provided, then work hard to achieve a breakthrough, guys, hunting virtualized plow BOSS, plowing loaded cards, good equipment, kicking, …. and countless other plowing activities are displayed in front of you.

Five sects are opposite, 5 classes correspond to 5 systems of Metal – Wood – Water – Fire – Earth. Choose a class according to your interests and forte.

3. Virtualized fashion for boss hunting
Through Boss hunting and vegetarian farming, you can easily receive many good virtualizations, stylish fashion according to an eye-catching concept.
Tu Ky is diverse in preferences from cool to classic or double for couples traveling in Tien Hiep

4. Too much with over 21 guild features
Guild more than 21 features to perfect the maximum experience: State training, Raising holy beasts, Inherited Immortals, Boss Summons, Weekly Bosses…. help you “climb to the top” in every single PK match. Figure:
– “Weekly Boss” of the whole state together to destroy and defeat the boss of the whole state will receive gifts, participants can receive gifts x2
– Or the activity “Hunting Con”: brothers join forces to hunt Con to collect many rare equipment, then auction and share in the state.

5. Get married for FREE – 3 romantic parts 7 profitable parts
Love is free, twinning buy 1 get 1 free, even hurry up and have a chance to get 100% refund! Marrying male – male, female – female! U is heaven, this is a rare event built in Ancient Dragon Sword. Team fufufu, passion for swimming all over here. All weights here!

6. 50+ Support Companions [R -> SSR]
More than 50 types of Spirits integrated with a unique function:
– As a savior of the characters, the Holy Spirit helps: hang up, level up, use when PvP, PvE, hunt Boss, add gift chests, buff Bang members, …
– Even if you cultivate more Spirits, the stronger you will be, not necessarily only using 1 type when going to battle

7. Great inter-server battle to win the Ma Sword – Master the Heavens
In the end, the hard work and welfare are ready to enter the unprecedented Great Battle for the Ancient Dragon Sword. This is the war of the Clans, quickly build a strong guild to participate in the great Tien Domain war right now, brothers and sisters.

8. The game has a light capacity
Neither hot nor picky. This is a commitment from the publisher!
If you pause the shutdown while playing, when you open it, you will enter the right task you are stopping, no need to exit and load from the beginning. I guarantee you will be pleased with this sophistication.

Some other cool features:
Activities Ky Ngo level up quickly
Realm to participate in high level features and activities
Create your own team to participate in the Peak Battle
“Tien Dien” PK 1vs1 won the throne
….
Committed to Continuous Update with a long-term roadmap!!

With what Co Long Sword built and comprehensively developed for a massive gameplay system. Hope to bring you the best choice and experience. DOWNLOAD THE BATTLE GAME NOW!

Cổ Long Kiếm 1.2

How To Install Mod version?

  1. Download Mod Apk link
  2. Enter Settings / Security / Check Unknown Source (Source Not Known)
  3. Then install until it’s finished
  4. Play Mod Game easily
__

MOD features:

  • Unlimited Coins/Gems
  • Unlimited Money
  • Unlocked All (No Ads)
  • Free Upgrade New Level
  • Life time mod version
advertisement