Khổng Minh Truyện 1.0.768.8 APK

Khổng Minh Truyện 1.0.768.8 APK

Mod Information of Khổng Minh Truyện free install

Game Name Khổng Minh Truyện
Package Id com.chplay.pw.apk
Rating ( 34 )
MOD Size 56.6 MB
Requirement Android 4.1+
Added Date 2020-04-14
Installs 1,000+
Category Games, Strategy

Description of Khổng Minh Truyện MOD APK (Unlimited Money/Coins) Free For android

Latest version of Khổng Minh Truyện is 1.0.768.8, You can download Khổng Minh Truyện MOD Unlimited Money directly on apkdebit.com. Over users rating a average of 10.0 by 34 users about Khổng Minh Truyện Apk App download. More than 1,000+ is playing this app/game right now.

Get It On: Google Play

Khổng Minh Truyện – Hiểu Tam Quốc – Định Chiến Thuật

Dựa trên nguyên tác kinh điển Tam Quốc, Khổng Minh Truyện là game mobile Chiến Thuật SLG đỉnh cao nhất thời điểm hiện tại.
Cuối thời Đông Hán, Tam Quoc đại loạn, Chúa Công vào vai người đứng đầu một nước chư hầu, chiêu binh mãi mã, nổi dậy với mục đích của riêng mình. Nắm giữ một quân đội hùng mạnh, mục tiêu “Khôi phục Nhà Hán – chấn hưng quốc gia” hay “Thống nhất Trung nguyên – lập triều đại mới”, vận mệnh giang sơn nằm trong tay chúa công.

Khổng Minh Truyện chính là phiên bản Big Update của Ngọa Long Truyện.

ĐẶC SẮC: Những điểm đặc sắc mới trừ bản cập nhật mang tên Khổng Minh Truyện của Ngoa Long Truyen như sau:

Chuẩn Nguyên Tác Tam Quốc
– Hán triều suy tàn, hào kiệt thập phương nổi dậy xây dựng thế lực, long tranh hổ đấu, biết ai là Long ai là Hổ? Chúa Công sẽ cùng Khổng Minh Truyện quay trở lại thời tam quốc, kinh qua hàng trăm trận – từ Loạn khăn vàng tới Trường Bản, Xích Bích. Và chẳng ai khác mà chính Chúa Công mới có thể thống nhất giang sơn, khép lại thời kỳ loạn lạc này!

Chân Thực Như Phim – Chi Tiết Như Truyện <1 chạm đoạt giang sơn>
– Khổng Minh Truyện được đầu tư rất kỹ lưỡng về chất lượng hình ảnh cũng như âm thanh. Các danh tướng, danh sĩ trong đều được khắc họa chi tiết, bám sát Tam Quốc qua những thước phim 3D công phu.
– Bên cạnh tính trân thực của các nhân vật là hàng trăm kỹ năng mạnh mẽ với hiệu ứng long trời lở đất sẽ đem đến cho Chúa Công một Tam Quốc chân thực nhưng không kém phần khoa trương!

Dụng Mưu Trí – Đoạt Giang Sơn
– Cẩm nang mưu kế tái hiện 36 binh pháp.
– Duyên phận thiết kế cực sát.
– Hệ thống tính năng thách thức mưu trí đồ xộ: Kiếm Các, Bát Môn Kim Tỏa, Thao Trường, Điện Anh Kiệt, Đoạt Soái liên server…

8 Binh chủng – 36 Kế sách – 285 Trận hình – 300 Danh tướng
– Với số lượng khủng về binh chủng, kế sách, trận hình có thể tạo nên hàng trăm ngàn cách đánh khác nhau .
– Chiêu binh mãi mã hơn 300 danh tướng, giữ vững thành đô, mở mang bờ cõi, thống nhất thiên hạ.
Confucian Story – Understanding Three Kingdoms – Tactics Strategy

Based on the classic classic Three Kingdoms, Khong Minh Truyen is the highest mobile SLG Strategy game at the moment.
At the end of the Eastern Han Dynasty, when the Three Kingdoms rebelled, Lord Cong played the head of a vassal state, recruits forever, rebelling for his own purpose. Holding a mighty army, the goal of “Restoring the Han Dynasty – reviving the nation” or “Unifying the Central Highlands – establishing a new dynasty”, the fate of Giang Son is in the hands of the princess.

Khong Minh Truyện is the Big Update of Ngự Long Truyện.

FEATURES: New features except for the update entitled Khong Minh Truyen of Ngoa Long Truyen as follows:

The Original Act Three Kingdoms
– Han dynasty decline, ruined the rebellion of the ten directions to build power, long struggle to fight, know who is Long and who is Tiger? The Lord will return to the Three Kingdoms with Khong Minh Truyen, going through hundreds of battles – from the Yellow Turban to Truong Ban and Xich Bich. And no one else can God unified Jiangshan, closing this period of turmoil!

True As Movie – Detail Like Story <1 touch won Giang Son>
– Khong Minh Truyen is thoroughly invested in image quality as well as sound. The famous generals, famous artists are depicted in detail, sticking to the Three Kingdoms through elaborate 3D movies.
– Besides the true character of the characters, hundreds of powerful skills with the effect of landslides will bring the Princess a real, but equally magnanimous Three Kingdoms!

Conspiracy – Doan Giang Son
– A handbook for reconstructing 36 tactics.
– Fate destiny extremely close design.
– Feature system challenges massive intrigue: Sword Cac, Bat Mon Kim Toa, Thao Truong, Dien Anh Kiet, Doan Soai inter server …

8 Soldiers – 36 Strategies – 285 Formations – 300 famous generals
– With a huge number of troops, strategies and formations that can create hundreds of thousands of different ways to fight.
– Recruiting soldiers forever more than 300 famous generals, keeping the city strong, expanding the realms, unifying the galaxy.
Cập nhật phiên bản mới 2020
Trải nghiệm game chiến thuật 3D chân thực nhất.

Khổng Minh Truyện 1.0.768.8 APK

How To Install Mod version?

  1. Download Mod Apk link
  2. Enter Settings / Security / Check Unknown Source (Source Not Known)
  3. Then install until it’s finished
  4. Play Mod Game easily
__

MOD features:

  • Unlimited Coins/Gems
  • Unlimited Money
  • Unlocked All (No Ads)
  • Free Upgrade New Level
  • Life time mod version