advertisement
PANEK CarSharing 1.35.4 (Premium)

PANEK CarSharing 1.35.4 (Premium)

Mod Information of PANEK CarSharing free install

Game Name PANEK CarSharing
Package Id pl.panekcs.mobile
Rating 4.5 ( 4585 )
MOD Size 87M
Requirement 6.0 and up
Added Date December 20, 2021
Installs 500,000+
Developer

Description of PANEK CarSharing MOD APK (Unlimited Money/Coins) Free For android

Latest version of PANEK CarSharing is 1.35.4, You can download PANEK CarSharing MOD Premium Cracked (Unlocked) directly on apkdebit.com. Over users rating a average 4.5 of 5.0 by 4585 users about PANEK CarSharing Apk App download. More than 500,000+ is playing this app/game right now.

Get It On: Google Play

Dołącz do największej i najbardziej popularnej sieci CarSharingowej w Polsce! Zainstaluj aplikację PANEK CarSharing i ciesz się dostępem do kilku tysięcy samochodów w 150 miastach na terenie całej Polski. Przekazujemy Wam samochody wyposażone w automatyczne skrzynie biegów, klimatyzację i pozytywną energię, a znakiem rozpoznawczym jest ich optymistyczny biały kolor.
Wynajmowanie samochodu nigdy nie było łatwiejsze:
1. Zainstaluj aplikację i zarejestruj się
2. Wybierz samochód na mapie w Twojej okolicy i korzystaj

Usługę PANEK CarSharing w swoim smartfonie masz zawsze przy sobie. Wybieraj spośród samochodów na minuty, godziny i doby różnych klas: od miejskich elektrycznych i hybrydowych z grupy ECONOMY, po fascynujące i luksusowe z grupy EXTREME.
PANEK CarSharing to także unikalna kolekcja samochodów z grupy RETRO. Wybierz się w podróż za kierownicą Fiata 125p, Syreny, czy Zaporożca i poczuj klimat minionych lat.
Potrzebujesz samochodu dostawczego? Wyjątkowo pojemnymi pojazdami z grupy CARGO przewieziesz każdy ładunek bezpiecznie i na czas.

Wystarczy, że masz:
• Ukończone 18 lat
• Prawo jazdy kat. B
• Kartę płatniczą
• Smartfona z GPS

I już możesz dołączyć do największej CarSharingowej rodziny. Korzystaj w mieście i na trasie. Znajdziesz nas również na naszych parkingach w Centrach Handlowych, lotniskach i nie tylko.
Na przykład przejazd trasą Warszawa – Lublin? Nic prostszego! W PANEK CarSharing wynajmiesz samochód na cały dzień, weekend, tydzień, a nawet miesiąc. Specjalnie skalkulowane pakiety pozwolą Ci przemieszczać się w miastach i pomiędzy nimi w całej Polsce, 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia i święta, samodzielnie, korzystając jedynie ze swojego smartfona. Możesz zarezerwować również samochód z wyprzedzeniem, tak by czekał na Ciebie pod domem wtedy kiedy tego potrzebujesz.

Wybierz cennik najlepszy dla siebie

PANEK CarSharing jako jedyny z działających w Polsce i na świecie dostawców usługi samochodów na minuty, godziny i doby udostępnia cennik, z którego użytkownik wybiera najkorzystniejszą dla siebie opcję.
• Cennik Standardowy – koszt wyliczany jest na podstawie minut i kilometrów.
• Cennik Kilometrowy – warto wybrać także w przypadku wykorzystania samochodu w czasie porannych i popołudniowych godzin szczytu, gdzie znacznie wydłuża się czas przejazdu.
• Cennik Minutowy – szczególnie polecany jest w weekendy i w tych godzinach, gdy nie ma korków i przejechanie nawet dłuższego dystansu zajmuje niewiele czasu.

PANEK CarSharing dla fanów motoryzacji

W PANEK CarSharing kochamy samochody, dlatego stworzyliśmy grupy RETRO, UNIQUE i EXTREME. Tylko u nas poczujesz klimat motoryzacji przeszłości za kierownicą jednego z weteranów szos, a także przeżyjesz wyjątkowe chwile w sportowych i eleganckich samochodach z grupy EXTREME. Wszystkie wypożyczysz jednym kliknięciem w aplikacji.
Samochód dostawczy w zasięgu aplikacji
W PANEK CarSharing nie ma znaczenia, czy przeprowadzasz się do innego miasta, czy robisz remont, samochód dostawczy jest zawsze do dyspozycji. W usłudze na minuty dostępne są nowoczesne Mercedesy Sprinter, Ople Movano i Renault Master, gotowe każde wyzwanie.

PANEK CarSharing wszystkie usługi – jedna faktura

PANEK dla Firm to unikalna oferta zapewniająca mobilność pracownikom firm. Kluczem do sprawnego funkcjonowania floty w firmie jest natychmiastowy dostęp do tysięcy pojazdów. PANEK dla Firm pozwala uniknąć zbędnych wydatków, a cały proces kontrolować można za pomocą dedykowanego panelu administracyjnego. Jako największy dostawca usługi CarSharing w Polsce, PANEK zarządza flotą kilku tysięcy samochodów, które udostępnia nie tylko w największych aglomeracjach, ale także w mniejszych miastach, zapewniając tym samym pełną swobodę przemieszczania i gwarancję dostępności usługi. W ofercie dla firm dostępne są auta wszystkich grup od zwinnych miejskich, po wielozadaniowe dostawcze.
Z PANEK CarSharing bądź kreatywny i codziennie podróżuj innym samochodem.
Join the largest and most popular CarSharing network in Poland! Install the PANEK CarSharing application and enjoy access to several thousand cars in 150 cities throughout Poland. We provide you with cars equipped with automatic transmissions, air conditioning and positive energy, and the hallmark is their optimistic white color.
Renting a car has never been easier:
1. Install the application and register
2. Select a car on the map in your area and enjoy

You always have the PANEK CarSharing service with you on your smartphone. Choose from cars for minutes, hours and days of different classes: from city electric and hybrid cars from the ECONOMY group, to the fascinating and luxurious ones from the EXTREME group.
PANEK CarSharing is also a unique collection of RETRO cars. Go on a journey behind the wheel of a Fiat 125p, Syrena or Zaporozhez and feel the atmosphere of the past years.
Do you need a delivery car? With exceptionally spacious vehicles from the CARGO group, you can transport any cargo safely and on time.

All you have to do is:
• 18 years or older
• Driving license. B
• Payment card
• Smartphone with GPS

And now you can join the largest CarSharing family. Enjoy in the city and on the road. You will also find us in our parking lots in Shopping Centers, airports and more.
For example, a journey from Warsaw to Lublin? Nothing easier! In PANEK CarSharing you can rent a car for the whole day, weekend, week or even a month. Specially calculated packages will allow you to travel in and between cities throughout Poland, 24 hours a day, all days of the week and holidays, independently, using only your smartphone. You can also reserve a car in advance so that it will be waiting for you when you need it.

Choose the price list that suits you best

PANEK CarSharing as the only one of the providers of car services for minutes, hours and days operating in Poland and in the world provides a price list from which the user selects the most advantageous option for himself.
• Standard price list – the cost is calculated on the basis of minutes and kilometers.
• The kilometer price list – it is also worth choosing when using the car during the morning and afternoon rush hours, where the travel time is significantly longer.
• Minute Price List – especially recommended at weekends and during those hours when there are no traffic jams and driving even a longer distance takes little time.

PANEK CarSharing for automotive fans

At PANEK CarSharing, we love cars, which is why we created the RETRO, UNIQUE and EXTREME groups. Only with us you will feel the atmosphere of the automotive industry of the past behind the wheel of one of the veterans of the road, and you will also experience special moments in sporty and elegant cars from the EXTREME group. You can rent them all with one click in the application.
Delivery van within the range of the application
In PANEK CarSharing, it does not matter whether you are moving to another city or doing renovation, the delivery vehicle is always at your disposal. The service includes modern Mercedes Sprinter, Opel Movano and Renault Master for minutes, ready for any challenge.

PANEK CarSharing all services – one invoice

PANEK for Companies is a unique offer that provides mobility to company employees. The key to the smooth functioning of the fleet in the company is immediate access to thousands of vehicles. PANEK for Business allows you to avoid unnecessary expenses, and the entire process can be controlled using a dedicated administration panel. As the largest provider of CarSharing in Poland, PANEK manages a fleet of several thousand cars, which it makes available not only in the largest agglomerations, but also in smaller cities, thus ensuring full freedom of movement and a guarantee of service availability. The offer for companies includes cars of all groups, from agile city cars to multi-purpose delivery trucks.
With PANEK CarSharing, be creative and travel with a different car every day.
Naprawiono drobne błędy
Poprawiono optymalizacje działania aplikacji

PANEK CarSharing 1.35.4 (Premium)

How To Install Mod version?

  1. Download Mod Apk link
  2. Enter Settings / Security / Check Unknown Source (Source Not Known)
  3. Then install until it’s finished
  4. Play Mod Game easily
__

MOD features:

  • Unlimited Coins/Gems
  • Unlimited Money
  • Unlocked All (No Ads)
  • Free Upgrade New Level
  • Life time mod version
advertisement