advertisement

Mod Information of TrC | TfW free install

Game Name TrC | TfW
Package Id wales.tfw.rail.app
Rating
MOD Size
Requirement
Added Date Oct 3, 2022
Installs 50K+

Description of TrC | TfW MOD APK (Unlimited Money/Coins) Free For android

Latest version of TrC | TfW is , You can download TrC | TfW MOD Premium Cracked (Unlocked) directly on apkdebit.com. Over users rating a average of 5.0 by users about TrC | TfW Apk App download. More than 50K+ is playing this app/game right now.

Get It On: Google Play

Your travel companion.

Save money, time and effort with the TfW app.

The TfW app can save you up to half price on selected long-distance journeys with Advance tickets. It also offers paperless tickets with no booking fees, live train updates at your fingertips and the option of delay repay if your train is delayed or cancelled.

The TfW app is easy to use and provides helpful information such as live updates on train times, making you aware of any delays, and our Capacity Checker to help you find trains with space . For those who register on the app this unlocks additional tools such as home station favourites and train service notifications set for your own specific journeys.

Transport for Wales is the official train operator for Wales and Borders, and our trains run to 248 stations including Cardiff, Manchester, Birmingham, Liverpool, Chester, Shrewsbury, Swansea, Bangor, and more.

The TfW app not only provides you your tickets for your daily commute but offers a one-stop shop for rail travel throughout Great Britain.

• Save up to half the price on long-distance train journeys with TfW Advance tickets on our app.
• Save up to 40% with our flexible ticket Multiflex, exclusive to our app, and get 12 single journeys for the price of 10 (valid for 3 months from purchase).
• Get live service updates and platform information at your fingertips to make your journey as easy as possible
• Find trains with space with our Capacity Checker feature, to see which trains typically have seats available and ones that don’t.
• Delay Repay if your train is delayed or cancelled you can access our compensation calculator and make a claim.
• Easy contactless travel with digital eTickets stored straight to your payment wallet.
• Choose your language option, as our app provides both Welsh and English language preferences.

Eich cydymaith teithio.

Arbedwch arian, amser ac ymdrech gydag ap TrC.  

Gall ap TrC arbed hyd at hanner pris i chi ar rai teithiau pellter hir gyda thocynnau Ymlaen Llaw (Advance). Mae hefyd yn cynnig tocynnau di-bapur heb unrhyw ffioedd archebu, diweddariadau trên byw ar flaenau eich bysedd a’r opsiwn o oedi ad-dalu os bydd eich trên yn cael ei ohirio neu ei ganslo.

Mae ap TrC yn hawdd i’w ddefnyddio ac mae’n darparu gwybodaeth ddefnyddiol fel diweddariadau byw ar amseroedd trenau, eich hysbysu o unrhyw oedi, a’n Gwiriwr Capasiti i’ch helpu i ddod o hyd i drenau sydd â lle. I’r rhai sy’n cofrestru ar yr ap mae hyn yn datgloi opsiynau ychwanegol fel ffefrynnau gorsafoedd cartref a hysbysiadau gwasanaeth trên ar gyfer eich teithiau penodol chi.

Trafnidiaeth Cymru yw gweithredwr trenau swyddogol Cymru a’r Gororau, ac mae ein trenau’n rhedeg i 248 o orsafoedd gan gynnwys Caerdydd, Manceinion, Birmingham, Lerpwl, Caer, Amwythig, Abertawe, Bangor a mwy.

Mae ap TrC nid yn unig yn darparu eich tocynnau ar gyfer eich taith gymudo ddyddiol ond yn cynnig siop un stop ar gyfer teithiau trên ledled Prydain Fawr.

• Arbedwch hyd at hanner y pris ar deithiau trên pellter hir gyda thocynnau TrC ymlaen llaw ar ein ap.
• Arbedwch hyd at 40% gyda’n tocyn hyblyg Multiflex, sy’n unigryw i’n ap, a chewch 12 siwrnai sengl am bris 10 (yn ddilys am 3 mis o’i brynu).
• Sicrhewch eich bod yn cael y diweddariadau gwasanaeth byw a gwybodaeth platfform er mwyn gwneud eich taith mor esmwyth â phosibl
• Dewch o hyd i drenau â lle gyda’n nodwedd Gwiriwr Capasiti, i weld pa drenau sydd fel arfer â seddi a’r rheini sydd heb le.
• Oedi Ad-dalu os caiff eich trên ei ohirio neu ei ganslo gallwch gael mynediad i’n cyfrifiannell iawndal a gwneud cais.
• Teithio digyffwrdd hawdd gydag e-Docynnau digidol yn cael ei storio ar unwaith i’ch waled talu.
• Dewiswch eich opsiwn iaith, gan fod ein ap ar gale yn Gymraeg a Saesneg.
Trefnu Cymorth i Deithwyr.

TrC | TfW 1.1.41  (Premium)

How To Install Mod version?

  1. Download Mod Apk link
  2. Enter Settings / Security / Check Unknown Source (Source Not Known)
  3. Then install until it’s finished
  4. Play Mod Game easily
__

MOD features:

  • Unlimited Coins/Gems
  • Unlimited Money
  • Unlocked All (No Ads)
  • Free Upgrade New Level
  • Life time mod version
advertisement